GDPR

Informace o ochraně osobních údajů

Aerobic club Olympia, z.s.

9.května 534, 252 10 Mníšek pod Brdy

IČ 08463409

 

Katarína Černá, předseda Aerobic club Olympia, z.s., jakožto správce osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv členů klubu souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů klubem.

Klub zpracovává osobní údaje v souladu s právem EU, zejména s nařízením EP a Rady EU ze dne 27. 4. 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jakož i v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

Shromažďované údaje:

Účel zpracování:

Na základě ustanovení par. 236 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vede klub seznam členů.

Osobní údaje členů jsou zpracovány za účelem vedení evidence členů, vybírání příspěvků, identifikace na soutěžích  apod.

Osobní údaje členů klubu jsou dále zpracovávány v nezbytném rozsahu pro účely vedení účetnictví v souvislosti s platbou  příspěvků.

Zpracování se souhlasem

V případě, že člen klubu udělí k takovému zpracování souhlas, může klub zpracovávat rovněž fotografie/videa či jiné obrazové a zvukové záznamy členů, jakož i jejich sportovní výsledky, v rámci jejich aktivit v klubu, a to za účelem jejich umístění na web/sociální sítě klubu pro propagaci jeho činnosti.

Forma a délka zpracování:

Osobní údaje členů klubu mohou být zpracovány manuálně i automaticky. Jsou zpracovány po dobu členství v klubu, po zákonem stanovenou dobu, v rámci vedení účetnictví a po dobu promlčecích lhůt, v jejichž rámci mohou po skončení členství členové klubu uplatnit svá práva u soudu, nejdéle však po dobu 10 let.

Zpracovatelé:

Osobní údaje jsou pro zajištění výše popsaných účelů zpracovány pouze vedením klubu, v případě účasti na soutěžích jsou pak poskytnuty pořadatelům v nezbytném rozsahu nutném pro zařazení do soutěžních kategorií na základě smluv o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením a zákonem.

 

 

Poučení o právech:

  1. Právo na informace

Právem na informace se rozumí veškerá práva člena klubu obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se jedná o právo člena klubu na znalost totožnosti a kontaktních údajů správce a o znalost účelu, pro který jsou osobní údaje člena klubu klubem shromažďovány a zpracovávány.

  1. Právo na přístup k osobním údajům

Právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva člena klubu obsažená v čl. 15 nařízení. Zejména se jedná o právo člena klubu na získání potvrzení od klubu, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje člena klubu zpracovány.

  1. Právo na opravu

Právem na opravu se rozumí veškerá práva člena klubu obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak právo na to, aby klub opravil bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se člena klubu týkají.

  1. Právo na výmaz

Právem na výmaz se rozumí veškerá práva člena klubu obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo člena klubu, aby klub bez zbytečného odkladu na požádání člena klubu vymazal osobní údaje člena klubu za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením.

  1. Právo na omezení zpracování

Právem na výmaz se rozumí veškerá práva člena klubu obsažená v čl. 18 nařízení.

  1. Právo vznést námitku

Právem na výmaz se rozumí veškerá práva člena klubu obsažená v čl. 21 nařízení.

Zjistí – li, nebo domnívá-li se člen klubu, že klub zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého života člena klubu, v rozporu s nařízením nebo v rozporu se zákonem může požadovat po klubu vysvětlení či požadovat, aby byl takovýto stav odstraněn.

Člen klubu má dále právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní roli dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů.

Právo člena klubu na jiné prostředky soudní a správní ochrany tímto není dotčeno.